Tại sao đá thạch anh có thể sinh nguồn điện?

Da Phat Sinh Dien

Khi ép vào đá thạch anh sẽ tạo nên nguồn điện nhỏ, hoặc cho một dòng điện nhỏ chạy qua cũng sinh ra nguồn điện mới.  Vậy là có 2 khả năng:

  1. Điện có trong thạch anh và bạn ép được nó ra
  2. Thạch anh biến 1 phần cơ năng (ép) thành các điện tích di chuyển phía vuông góc với hướng ép tạo nên dòng điện. Hiện tượng này gọi là hiện tượng áp điện.
`